Evelyn’s Blog

Apocalipsa 13

Posted on: 23/01/2009

Pentru explicaţiile de mai jos, am extras informaţii din Daniel şi Apocalipsa, de Uriah Smith, şi Comentarii biblice AZŞ.

Apocalipsa, cap. 13:

13:1-4

Marea

= „noroade, gloate, neamuri şi limbi” (Apoc. 17:15).

Fiara

= o fiară este simbolul biblic pentru o naţiune sau o putere. Uneori ea repreziintă puterea civilă, iar alteori putererea eclesiastică în legătură cu cea civilă.

Am văzut ridicându-se din mare o fiară

– Ori de câte ori este văzută o fiară care iese din mare, aceasta semnifică faptul că puterea se ridică într-un teritoriu dens populat. Dacă sunt prezentate vânturile care bat pe mare, aşa ca în Daniel 7:2-3, aceasta indică tulburări politice, lupte civile şi revoluţie.

Balaurul din cap. 12 şi fiara din cap. 13 = puterea romană ca întreg, în cele două faze ale ei: păgână şi papală. De aceea aceste două simboluri au fiecare şapte capete şi zece coarne. (Vezi comentariile la Apoc. 17:10).

Notă:

Guvernările pământeşti

Apoc.

12:1 – 14:5

– Simbolurile guvernărilor pământeşti cuprinse în profeţie sunt:

 • Balaurul – Apoc. 12 = Imperiul Roman în forma sa păgână; Roma păgână; un sistem religios păgân.
 • Fiara leopard – Apoc. 13 = Imperiul Roman, în forma lui mărturisită creştină; Roma papală; un sistem religios schimbat, mărturisit creştin; papalitatea.
 • Fiara cu două coarne – Apoc. 13 = America; un sistem religios protestant.

Aceeaşi linie profetică se continuă şi în capitolul 14. De aceea, începând cu Apoc. 12:1 şi până la Apoc. 14:5 noi avem o linie profetică distinctă şi completă în ea însăşi.

Fiecare din aceste puteri sunt prezentate ca fiind nişte persecutoare severe ale bisericii lui Dumnezeu.

Desfăşurarea evenimentelor:

A.

1. Biserica (femeia) aşteaptă ca Sămânţa, Domnul, să apară între oameni.

2. Balaurul stă în faţa femeii pentru a-i mânca copilul.

3. Planul balaurului este zădărnicit, iar copilul este luat la Dumnezeu.

4. Urmează o perioadă în care biserica suferă o persecuţie severă din partea puterii balaurului.

5. În această parte a scenei, ocazional, profetul aruncă o privire înainte, odată chiar către sfârşit, din cauză că toţi vrăjmaşii bisericii urmau să fie puşi în mişcare de spiritul balaurului.

B.

6. În Apoc. 13:1 suntem aduşi înapoi la vremea când îşi începe cariera fiara leopard, succesorul balaurului.

7. Din partea puterii fiarei leopard biserica suferă război şi persecuţie 1260 de ani.

C.

8. După cei 1260 de ani de asuprire, biserica are un conflict scurt, dar sever, cu fiara cu două coarne.

9. Apoi vine eliberarea.

10. Profeţia se încheie prezentând biserica pusă în siguranţă faţă de toate persecuţiile şi stând biruitoare cu Mielul pe muntele Sion.

Fiara leopard

= Imperiul Roman, sub forma lui mărturisită creştină; Roma papală; un sistem religios păgân; papalitatea.

Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare

– Roma păgână a dat puterea ei Romei papale, influenţa ei stăpânitoare fiind eclesiastică.

– Atât fiara leopard, cât şi cornul cel mic din Daniel 7:8, 20, 24-25 simbolizează aceeaşi putere. Sunt şase puncte prin care stabilim identitatea lor:

 • O putere hulitoare:
  • Cornul cel mic: Dan. 7:25
  • Fiara leopard: Apoc. 13:6
 • A făcut război sfinţilor şi i-a biruit:
  • Cornul cel mic: Dan. 7:21
  • Fiara leopard: Apoc. 13:7
 • Avea o gură care vorbea lucruri mari:
  • Cornul cel mic: Dan. 7:8, 20
  • Fiara leopard: Apoc. 13:15
 • I-a fost dată puterea, scaunul de domnie şi mare stăpânire:
  • Cornul cel mic s-a ridicat prin încetarea formei păgâne a Imperiului Roman.
  • Fiara leopard se înalţă în acelaşi timp pentru că balaurul, Roma păgână, îi dă puterea sa: Apoc. 13:2
 • I-a fost dată puterea pentru o vreme, două vremi şi o jumătate de vreme sau 1260 de ani:
  • Cornul cel mic: Dan. 7:25
  • Fiara leopard: Apoc. 13:5
 • La sfârşitul celor 1260 de ani urma să-i fie luată puterea:
  • Cornul cel mic: Dan. 7:25
  • Fiara leopard: Apoc. 13:10

Aceste specificaţii s-au împlinit prin luarea prizonier a papei (Papa Pius al VI-lea) şi exilul său şi nimicirea temporală a papalităţii de către Franţa (generalul Berthier) la 20 februarie 1798.

Unul din capetele ei părea rănit de moarte

– Capul care a fost rănit de moarte a fost capul papal (Imperiul Roman după schimbarea sa de la păgânism la creştinism).

Acest lucru s-a produs atunci când papa a fost luat prizonier de generalul francez Berthier şi guvernarea papală a fost abolită pentru un timp la 20 februarie 1798. Dezbrăcat de puterea sa, atât civilă, cât şi eclesiastică, papa Pius al VI-lea a murit în exil la Valence, în Franţa, la 29 august 1799. Dar rana de moarte a început să se vindece, când papalitatea a fost restabilită, deşi cu mai mică putere decât înainte prin alegerea unui nou papă la 14 martie 1800.

13:5-10

Rostea vorbe mari şi hule

– Ce constituie hulă? În Evanghelii găsim două indicii: Ioan 10:33; Luca 5:21. Ca un om să-şi asume prerogativele lui Dumnezeu şi să-şi ia titlurile divinităţii – aceasta este o hulă.

Preoţii au pretenţia de a avea prerogativele lui Dumnezeu.

Ei pretind că pot ierta păcatele: ego te absolvo a peccatis tuis (eu te iert de păcatele tale).

Ei pretind că în ascultare de cuvintele lor – hoc est corpus meum (acesta este trupul Meu) – „Dumnezeu Însuşi se pogoară pe altar căci El vine oriunde îl cheamă ei şi ori de câte ori Îl cheamă ei, şi Se aşează în mâinile lor chiar dacă ei ar fi vrăjmaşii Săi. Şi după ce a venit, El rămâne în întregime la dispoziţia lor; ei Îl poartă aşa cum le place dintr-un loc într-altul; ei pot dacă doresc să-L închidă într-un sanctuar sau să-L pună pe un altar sau să-L scoată din biserică; ei pot dacă doresc să mănânce trupul Său şi să-L dea ca hrană pentru alţii. O, cât de mare este puterealor,’ spune St. Laurence Justinian, vorbind despre preoţi. Un cuvânt iese de pe buzele lor şi trupul lui Hristos se formează în realitate din pâine, iar cuvântul încarnat coboară din cer fiind prezent în realitate pe masa altarului’” (Alphonsus de Ligouri – Demnitatea şi datoriile preotului, pag. 34-36).

„Astfel, preotul poate fi numit într-o anumită măsură creatorul Creatorului său… Puterea preotului,’ spune St. Bernardine de Sienna, este puterea persoanei divine; căci trans-substanţiunea pâinii cere tot atâta putere ca şi creaţiunea lumii’” (idem, pag. 32, 33).

Va merge şi el în robie

– În versetul 10 ni se prezintă din nou evenimentele din 1798, când acea putere care a dus în robie pe sfinţii lui Dumnezeu timp de 1260 de ani, a fost ea însăşi dusă în robie.

13:11

Fiara cu două coarne

– America; protestantismul.

– Aşa cum celelalte două fiare au reprezentat două sisteme religioase – balaurul = Roma păgână; fiara leopard = Roma papală – şi fiara cu două coarne are o aplicaţie similară şi îşi găseşte împlinirea într-o naţiune care este reprezentativă pentru un alt mare sistem de religie. Unicul sistem care a rămas şi care exercită o influenţă stăpânitoare în lume astăzi este protestantismul.

Am văzut ridicându-se

– Fiara cu două coarne se ridică în timpul în care fiara leopard este dusă în robie. Dacă fiara leopard semnifică papalitatea, iar ducerea ei în robie şi-a găsit împlinirea în 1798, atunci avem un timp precis specificat când trebuie să căutăm ridicarea acestei puteri.

 • 1775 – începe lupta coloniilor americane pentru independenţă.
 • 1776 – coloniile americane se declară o naţiunile liberă.
 • 1777 – delegaţii a 13 state (New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina şi Georgia) adunaţi în congres adoptă Codul Confederaţiei.
 • 1783 – războiul revoluţiei se încheie cu un tratat de pace cu Marea Britanie prin care este recunoscută independenţa Statelor Unite.
 • 1787 – este elaborată constituţia.
 • 1788, 26 iulie – constituţia este ratificată de 11 din cele 13 state iniţiale.
 • 1889, 1 martie – constituţia intră în vigoare.

Astfel, noi ajungem în anul 1798, când această naţiune este introdusă în profeţie.

2 coarne ca ale unui miel

– Fiara cu două coarne este introdusă în prima parte a carierei sale, adică în perioada în care era o putere tânără. Faptul că cele două coarne sunt asemănate cu ale unui miel arată că fiara are nu numai o comportare inocentă şi inofensivă, ci şi că este o putere tânără; căci coarnele unui miel sunt coarne ce abia au început să crească.

În 1798 puterea simbolizată era tânără.

Nici o altă putere nu corespunde descrierii profeţiei cu excepţia Statelor Unite ale Americii.

– Cele 2 coarne simbolizează şi faptul că aceasta urma să fie o guvernare în care puterea eclesiastică (unul dintre coarne) să fie separată de puterea civilă (celălalt corn) şi să fie caracterizat prin libertate civilă şi religioasă.

O altă fiară

Această expresie demonstrează că ea nu este o parte a primei fiare, iar puterea simbolizată prin ea nu este o parte a aceleia simbolizate prin prima fiară. Aceasta demonstreză indubitabil că acest simbol nu semnifică o oarecare fază a papalităţii, căci într-un astfel de caz aceasta ar fi o parte a fiarei precedete – fiara leopard.

Care iese din pământ

– Întrucât aceasta este „o altă fiară” „care iese din pământ,” ea trebuie să ocupe un teritoriu care nu a fost acoperit de alte simboluri.

 • Babilonul şi Medo-Persia au acoperit întreaga parte civilizată din Asia.
 • Grecia a acoperit Europa de Est, inclusiv Rusia.
 • Roma, cu cele 10 regate în care a fost împărţită (cele 10 degete de la picioarele chipului din Dan. 2, de cele 10 coarne ale fiarei a patra din Dan. 7, de cele 10 coarne ale balaurului din Apoc. 12 şi de cele 10 coarne ale fiarei leopard din Apoc. 13) a acoperit întreaga Europă de vest.

Cu alte cuvinte, întreaga emisferă estică cunoscută istoriei şi civilizaţiei este acoperită de simboluri profetice care respectă aplicaţia despre care nu este nici o umbră de îndoială.

Dintre toate simbolurile menţionate a rămas unul singur şi anume fiara cu două coarne din Apoc. 13. dintre toate ţările de pe pământ pentru care există vreun motiv ca ele să fie menţionate în profeţie, rămâne una singură: S.U.A.

Dacă marea din care a ieşit fiara leopard semnifică popoare, neamuri, gloate, pământul ar sugera prin contrast un teritoriu nou şi neocupat aterior. Prin excludere de la continentele din est şi căutând un teritoriu care n-a fost cunoscut anterior civilizaţiei ne îndreptăm în mod necesar către emisfera vestică.

Info:

 • Columb a văzut ţara (America);
 • Spania a început formarea Imperiului său de Apus strălucitor, dar ucigător;
 • de acolo Cortez a plecat spre Mexico,
 • De Soto către Mississippi,
 • Balboa către Pacific,
 • Pizzaro către Peru.

Istoria Statelor Unite a fost despărţită printr-o providenţă binefăcătoare departe de istoria sălbatică şi crudă a restului continentului, şi asemenea unei seminţe a crescut şi a devenit un imperiu, în timp ce imperiul însuşi, începând din sud a fost destrămat de o furtună fără sfârşit a cărei istorie putem constata că este indicată chiar prin fulgerele care l-au devastat.

Cu scurt timp înainte de marea reformaţiune din zilelel lui Martin Luther a fost descoperită emisfera vestică. Reformaţiunea a trezit naţiunile la marele adevăr că este dreptul fiecărui om să se închine lui Dumnezeu conform cu îndemnurile propriei conştiinţe. Dar stăpâni nu puteau suferi să piardă puterea iar intoleranţa religioasă a continuat să asuprească oamenii. În aceste împrejurări…

 • un grup de eroi religioşi au fost determinaţi să caute în sălbăticia Americii acea măsură de libertate civilă şi religioasă pe care o doreau atât de mult. Pentru realizarea scopului lor, 100 din aceşti exilaţi voluntari au debarcat pe vasul „May Flower” pe coasta noii Anglii la 21 decembrie 1620.
 • o altă aşezare engleză permanentă a fost stabilită la James Town, Virginia, în 1607.
 • în cursul timpului s-au stabilit şi alte aşezări şi s-au organizat colonii care erau toate supuse coroanei Angliei până la declaraţia de independenţă din 4 iulie 1776.

Vorbea ca un balaur

– Într-un anumit moment natura acestei fiare se schimbă de la cea a unui miel la cea a unui balaur, încât el vorbeşte ca un balaur şi face acelaşi fel de lucrare ca şi balaurul dinaintea sa.

Rezultă că Statele Unite vor elabora legi nedrepte şi opresive împotriva credinţei şi practicii religioase a cetăţenilor ei, astfel încât să poată fi numită pe drept o putere persecutoare.

13:12

Ea lucra cu toată puterea fiare dintâi înaintea ei

– Fiara dintâi de dinaintea ei = leopardul, simbolul papalităţii.

O naţiune, aşa numită protestantă va exercita puterea persecutoare a papalităţii şi prin aceasta va deveni pseudo-protestantă, adică „profetul fals” menţionat în Apoc. 19:20.

Şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi

– Exercitând puterea fiarei dintâi, ea face ca poporul de sub jurisdicţia să se închide fiarei dintâi, papalităţii.

13:13-14

Săvârşea semne mari

– Vezi Apoc. 16:13-14; Mat. 24:24.

Este vorba despre minunile produse prin puterea lui Satana şi care sunt menite să amăgească oamenii (comunicarea cu spiritele, transportarea unor obiecte fără ajutorul unor instrumente vizibile, vindecări….).

– Spiritismul modern răspunde de asemenea profeţiei prin aceea că şi-a avut originea în SUA. Începând în Hydesville, NY, în familia lui D. Fox, în ultima parte a lui martie 1848, el s-a răspândit cu o rapiditate incredibilă în lumea întreagă.

Să facă o icoană fiarei

= o icoană a papalităţii = o altă instituţie eclesiastică îmbrăcată cu putere civilă, cu alte cuvine o unire a bisericii cu statul.

Cum se poate face o astfel de icoană în Statele Unite? Lăsaţi bisericile protestante să fie investite cu puterea de a defini şi a pedepsi erezia, de a introduce cu forţa dogmelelor prin pedepsele legii civile şi nu vom avea noi o reprezentare exactă a papalităţii din perioada zilelor supremaţiei sale?

Amăgirea realizată prin facerea de minuni pregăteşte calea pentru consimţământul la cererea de a face o icoană fiarei.

– Fiara „care avea rana de sabie şi trăia” este papalitatea. Aceasta a fost o biserică care a dominat puterea civilă. Cu alte cuvinte aceasta era o unire a bisericii cu statul care impunea dogmele ei religioase prin puterea civilă sub pedeapsa confiscării bunurilor, a închisorii şi a morţii. O icoană (chip) a acestei fiare va fi o altă organizaţie eclesiastică investită cu puterea civilă de către fiara cu două coarne  – o altă unire a bisericii cu statul – pentru a impune cu forţa dogmele religioase prin lege.

Notă:

Ea a zis locuitorilor pământului că ei trebuie să facă o icoană fiarei” (engl.) = Naţiunea despre care se vorbeşte aici are o formă de guvernare republicană (forma de guvernare a SUA), întrucât atunci când trebuie realizată o acţiune naţională este făcut un apel către popor.

Aşadar aici este profetizată până şi forma de guvernare a puterii simbolizate de fiara cu două coarne – republicană.


13:15-17

Semnul fiarei

= semnul fiarei papale = schimbarea poruncii a patra = schimbarea zilei sabatului din sâmbătă în duminică.

Schimbările făcute de papalitate Legii lui Dumnezeu:

§ schimbarea zilei sabatului din sâmbătă în duminică;

§ omiterea poruncii a doua sub pretext că ea este inclusă în prima poruncă şi deci nu trebuie numărată ca o poruncă separată;

§ cu privire la a zecea poruncă, catolicii pretind că este o distincţie atât de lămurită a iudeilor încât este necesar a fi două porunci; astfel ei fac poftirea soţiei aproapelui ca fiind porunca a noua, şi poftirea bunurilor sale ca fiind porunca a zecea.

– Fiara cu două coarne impune supuşilor ei semnul primei fiare.

– Într-un „Rezumat al doctrinei creştine” (Henry Tuberville; pag. 58 ) găsim această mărturie:

Cum dovedim că biserica are putere de a institui praznice şi zile sfinte?

Chiar prin faptul schimbării sabatului în duminică, cu care protestanţii sunt de acord; de aceea ei se contrazic când respectă cu stricteţe duminica şi desconsideră cele mai multe alte sărbători poruncite de aceeaşi biserică.

Cum dovediţi aceasta?

Pentru că prin păzirea duminicii ei recunosc puterea bisericii de a sfinţi sărbători şi de a porunci păzirea lor, iar nerespectarea lor fiind considerată păcat.

Pe mâna dreaptă sau pe frunte

– Faptul că acest semn se pune pe mână sau pe frunte poate indica ideea că este afectată nu numai munca omului (mâna), ci şi credinţa acestuia. Expresia poate indica de asemenea şi două clase – cei ce ascultă de decretul fiarei numai din interes, şi cei care o fac din convingere personală.

Notă:

– Noi avem acum introduşi în profeţie trei agenţi pe care trebuie să-i distingem cu grijă unul de altul pentru a evita confuzia:

 1. Fiara papală este puterea desemnată ca:

· „fiara,”

· „prima fiară,”

· „fiara care avea rană de sabie şi trăia,”

· „fiara a cărei rană de moarte a fost vindecată.”

 1. Fiara cu două coarne (SUA) este puterea introdusă în Apoc. 13:11 şi este reprezentată prin pronumele „ea.”
 2. Icoana fiarei este numită în mod obişnuit în capitolele următoare din Apocalips „icoana” (chipul); astfel nu este pericolul de a face confuzie cu vreun alt agent.

Cine primeşte semnul fiarei?

– Semnul şi închinarea la fiară sunt impuse cu forţa de fiara cu două coarne. Primirea semnului fiarei este un act specific pe care îl determină să fie făcut fiara cu două coarne. Solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14 este un avertisment plin de har trimis înainte pentru a pregăti poporul pentru primejdia viitoare. De aceea nu poate exista închinare la fiară, nici primirea semnului ei aşa cum preconizează profeţia până când aceasta nu este impusă cu forţa de fiara cu două coarne şi acceptată în mod conştient de individ…. Cu alte cuvinte o persoană trebuie să adopte schimbarea, cunoscând fapul că această lucrare este lucrarea fiarei şi să primească aceasta pe baza autorităţii acelei puteri în opoziţie cu cerinţele lui Dumnezeu, înainte ca să se poată spune că ea a primit semnul fiarei.

Îngerul al treilea din Apocalipsa 14 vesteşte poruncile lui Dumnezeu îndreptând pe oameni către adevăratul sabat în locul celui contrafăcut.

13:18

Numărul numelui ei

= „Un număr de om.”

– Dacă acesta urmează să derive dintr-un nume sau un titlu concluzia firească ar fi că el trebuie să fie numele sau titlul unui om particular sau reprezentativ. Cea mai plauzibilă expresie care ni s-a sugerat că ar conţine numărul fiarei este unul din titlurile aplicate papei de la Roma. Acest titlu este VICARIUS FILII DEI (Locţiitorul Fiului lui Dumnezeu). Merită de notat că versiunea Douay a Bibliei are următorul comentariu la Apoc. 13:18: „Numerele literelor numelui său însumează acest număr.” Luând literele acestui titlu şi folosindu-le ca numerele romane noi avem:

V

I

C

I

U

I

L

I

I

D

I

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5

1

100

1

5 (în trecut „U” era echivalent cu „V”)

1

50

1

1

500

1

Adunând aceste numere împreună avem 666.

(Pentru explicaţii suplimentare cu privire la modul în care a apărut acest titlu, vezi comentariile din carte, cap. 13, pag. 621, 622).

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: